0

Poniższy Regulamin stanowi uporządkowane zasady udostępniania Treści cyfrowych i Usług cyfrowych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych na stronie akademiasprawadladietetyka.pl. Znajdziesz w nim min. ogólne zasady zawierania umów, współpracy z Dietetykiem, postanowienia dotyczące konsumentów, a także informacje dotyczące odstępowania od umowy i składania reklamacji. Informacje znajdujące się na stronie sprawadladietetyka.pl i w poniższym Regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących treści Regulaminu i informacji dostępnych na stronie, skontaktuj się z Dietetykiem pod adresem wskazanym w § 2 Regulaminu.

Regulamin

 • 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące definicje poniższych terminów.

 1. Cena – wskazane w polskich złotych wynagrodzenie wraz z podatkami należne Dietetykowi z tytułu zawartej Umowy. Wszystkie podane w Sklepie ceny są cenami brutto.
 2. Cena ostatnia najniższa – najniższa cena, w jakiej Produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni.
 3. Cena promocyjna – Cena Produktu w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez Dietetyka Promocji.
 4. Dietetyk/Usługodawca – AKADEMIA SPRAWA DLA DIETETYKA SPÓŁKA CYWILNA, NIP 8961634402, REGON 527510807, ULICA MODRZEWIOWA 31 BIELANY WROCŁAWSKIE 55-040 
 5. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 6. Formularz Zamówienia – formularz służący do złożenia zamówienia na Produkty. Uzupełnienie formularza wymaga dodania wybranych Produktów do Koszyka, wskazania sposobu płatności i uzupełnienia danych Klienta niezbędnych do zakupu.
 7. Kalendarz – system rezerwacji terminu Konsultacji lub Szkolenia udostępniony Klientowi podczas wypełniania Formularza Zamówienia.
 8. Klient – Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, będący osobą fizyczną lub osobą prawną, który dokonuje zakupu Produktów lub korzysta z Usługi Elektronicznej. 
 9. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
 10. Konsultacja dietetyczna – Usługa cyfrowa lub usługa umożliwiająca Klientowi uzyskanie od Dietetyka porady dietetycznej.
 11. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Dietetykiem Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Koszyk – Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi, która umożliwia mu wyświetlenie podsumowania dot. Ceny poszczególnych Produktów, wprowadzenie kodów rabatowych, oraz złożenie Zamówienia. Dodanie Produktów do Koszyka nie stanowi ich rezerwacji (dot. w szczególności Produktów, których ilość jest ograniczona).
 13. Produkt – Treść cyfrowa lub Usługa Cyfrowa lub usługa będąca przedmiotem Umowy. Szczegółowy opis Produktu oraz Cena są dostępne na stronie Sklepu przy prezentowanej Treści cyfrowej, Usłudze cyfrowej lub usłudze.
 14. Promocja – szczególne warunki zawarcia Umowy proponowane przez Dietetyka w określonym konkretnie czasie, z których Klient może skorzystać na określonych przez Dietetyka zasadach, np. obniżenie ceny Produktu, kody rabatowe.
 15. Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Produktu lub korzysta z Usługi Elektronicznej, kiedy z treści Umowy wynika, że Umowa ta jest bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.
 16. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Produktu lub korzysta z usługi Elektronicznej, kiedy z treści Umowy wynika, że Umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego w oparciu o dane o przedmiocie działalności gospodarczej udostępnionych w CEIDG.
 17. Regulamin – Niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów oraz zasady świadczenia i korzystania z usług, w tym Usług Elektronicznych.
 18. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.akademiasprawadladietetyka.pl.
 19. Szkolenie – świadczenie usług szkoleniowych lub Usługa cyfrowa polegające na prowadzeniu przez Dietetyka zajęć w formie wykładu, w niektórych wypadkach połączona z elementami ćwiczeniowymi.
 20. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 21. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Dietetykiem a Klientem za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób, w szczególności poprzez złożenie Zamówienia na adres e-mail Dietetyka i opłacenie złożonego Zamówienia przez Klienta. W ramach Umowy Dietetyk zobowiązuje się do udostępnienia Treści lub Usługi cyfrowej, a Klient do zapłaty Ceny. Umowa zawierana jest z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Dietetyka.
 22. Usługa cyfrowa – usługa pozwalając na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługa pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych.
 23. Usługa Elektroniczna – Świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r, poz. 344 z późn. zm.), przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. 
 24. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 25. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).
 26. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest konieczne do współpracy z Dietetykiem w ramach systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Sklep, w tym do dostarczenia Klientowi Treści cyfrowych, świadczenia Usług cyfrowych lub Usług elektronicznych.
 27. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta kierowane do Dietetyka składane przez Formularz Zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy na odległość. Zamówienie jest składane, co do zasady, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Składając Zamówienie Klient podaje swoje dane niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy. Złożenie Zamówienia możliwe jest także poprzez przesłanie go na adres e-mail Dietetyka wskazany w Regulaminie.
 • 2 Kontakt
 1. Adres korespondencyjny Dietetyka: AKADEMIA SPRAWA DLA DIETETYKA SPÓŁKA CYWILNA, ULICA MODRZEWIOWA 31 BIELANY WROCŁAWSKIE 55-040 
 2. Adres e-mail Dietetyka: akademia.sprawadladietetyka@gmail.com.
 3. Numer rachunku bankowego Dietetyka w Santander Banku: 61 1010 0071 2222 8961 6344 0200
 4. Dietetyk udziela odpowiedzi na wiadomości wysłane na ww. adresy w Dni robocze zgodnie z kolejnością wpływu.
 • 3 Wymogi techniczne
 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania Produktów i składa Zamówień, a także zawarcia Umowy niezbędne są:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu o minimalnej prędkości 5 Mb/s,
  2. skonfigurowana i aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies oraz JaVaScript (np. Google Chrome, Opera, Internet Explorer),
  3. skonfigurowane i aktywne konto e-mail,
  4. ponadto, w przypadku załączników poczty elektronicznej, a także Treści cyfrowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności: pdf., doc., docx., jpg., mp4.
  5. ponadto, w przypadku korzystania z Usług cyfrowych – mikrofon i kamera skonfigurowane z urządzeniem, komunikator internetowy Skype lub WhatsApp w aktualnej na dzień korzystania z usług wersji.
 2. Zakresem Umowy nie jest dostarczenie przez Dietetyka urządzeń, ani oprogramowań wskazanych w powyższym ustępie.
 3. Korzystanie z Usług cyfrowych i Usług Elektronicznych, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem polegającym na ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Dietetykiem, a Klientem. Dietetyk ze swojej strony zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 • 4 Postanowienia ogólne
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Klinet może zawrzeć z Dietetykiem Umowę, której przedmiotem jest w szczególności: dostarczenie Treści cyfrowych (np. e-booków, planów dietetycznych, webinarów), świadczenie Usług cyfrowych przez Dietetyka (np. Konsultacji dietetycznej, Szkolenia), świadczenie usług (np. stacjonarna Konsultacja dietetyczna).
 2. Klient jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem Umowy. W przypadku, jeżeli Klient nie akceptuje jego postanowień, nie powinien składać Zamówienia.
 3. Klient Sklepu jest zobowiązany do:
  1. niedostarczania podczas korzystania ze Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem Formularza Zamówień,
  2. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,
  3. niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sklep w szczególności Cen lub opisów Treści lub Usług cyfrowych,
  4. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu formularzach, jak i w trakcie współpracy z Dietetykiem wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych danych, jak i niezwłocznego ich aktualizowania, jeśli jest to uzasadnione treścią zawartej Umowy,
  5. w przypadku zawarcia Umowy terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta kosztów w pełnej wysokości.
 4. W przypadku umożliwienia Klientom zapoznania się z opiniami innych Klientów na stronie Sklepu Dietetyk podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki celu weryfikacji, czy opinie są rzetelne i zamieszczone przez osoby, które rzeczywiście korzystały z Produktów. Weryfikacja opinii odbywa się przez bezpośredni kontakt z osobą, która je wystawiła. Wystawienie opinii jest zawsze dobrowolne, pozbawione cech konfliktu interesów. Publikacja opinii następuje za zgodą osoby, która ją napisała. Opinie odnośnie Dietetyka są także gromadzone na serwisach zewnętrznych stosujących własne systemy weryfikacji, niezależne od Dietetyka: (1) na stornie https://www.znanylekarz.pl (2) oraz w wizytówce https://www.google.com.
 • 5 Świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Do Usług Elektronicznych świadczonych bezpłatnie na rzecz Klienta przez Usługodawcę jest:
  1. Usługa zawierania Umów z Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie,
  2. Usługę składania Zamówień na zasadach określonych w Regulaminie,
  3. Usługę korzystania przez Klientów z Koszyka,
  4. Usługa udostępniania Treści i Usług cyfrowych na stronie internetowej dietetyka.
 2. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego i zgodnego z prawem funkcjonowania Sklepu.
 3. Klient powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 4. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail lub korespondencyjny Dietetyka.
 5. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do kontaktu, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Usługodawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji.
 6. Powyższą instrukcję zgłaszania reklamacji należy traktować jako rekomendację, która nie uniemożliwia złożenia reklamacji w innej formie wybranej przez Klienta.
 • 6 Składanie zamówienia i zawarcie umowy
 1. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Dietetykiem może zostać zawarta Umowa o świadczenie usług cyfrowych (np. Konsultacje dietetyczne, Szkolenia), Umowa o dostarczenie towarów cyfrowych (np. E-booków, nagrań webinarów, planów dietetycznych) lub Umowa o świadczenie usług (w przypadku Konsultacji dietetycznej w formie stacjonarnej lub Szkolenia stacjonarnego).
 2. Główne cechy Produktu oraz ich specyfikacja i szczegółowe warunki współpracy znajdują się na stronie Sklepu.
 3. Ceny Produktu prezentowane są Klientowi na stronie internetowej Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia. Wszystkie Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto uwzględniającymi podatki.
 4. Produkty mogą być prezentowane w Sklepie w ramach przedsprzedaży lub w Promocji, której warunki zamieszczone są w Sklepie. Cena wskazywana przez Dietetyka obok Ceny Promocyjnej jest najniższą ceną, w jakiej produkt był dostępny w sklepie w ciągu ostatnich 30 dni (Ostatnia Najniższa Cena).
 5. W przypadku udostępnienia Produktu w ramach Promocji, Usługodawca oznacza, że dana Treść lub Usługa cyfrowa jest w cenie promocyjnej.
 6. Zawarcie Umowy za pośrednictwem Sklepu wymaga podjęcia przez Klienta następujących czynności:
  1. dodanie Produktu do Koszyka,
  2. kliknięcie przycisku „Przejdź do płatności”,
  3. wypełnienia Formularza Zamówienia przez podanie wskazanych w formularzu niezbędnych do realizacji Zamówienia danych, w tym wyboru sposobu płatności
  4. akceptacji niniejszego Regulaminu oraz w przypadku Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 12 Regulaminu,
  5. dokonania płatności za całość przedmiotu Zamówienia zgodnie z wybraną metodą płatności, które możliwe jest po kliknięciu w przycisk finalizujący “Kupuję i płacę” lub „Kontynuuj do PayPal”.
 7. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 8. Podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. Warunkiem złożenia Zamówienia jest bowiem prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza zamówienia. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, dokładny adres, adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących Umowy tj.: wybrany Produkt, sposób płatności za Produkt przez Klienta.
 9. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest również podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w tym NIP.
 10. W przypadku omyłkowego błędnego podania danych osobowych, Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Dietetyka o takim zdarzeniu i wskazania prawidłowych danych na adres e-mail Dietetyka.
 11. Warunkiem złożenia Zamówienia obok wskazanych powyżej kroków jest również akceptacja niniejszych warunków Regulaminu i Polityki prywatności Dietetyka oraz zapłata Ceny za Treści i/lub Usługi cyfrowe.
 12. Po kliknięciu przycisku finalizującego „Kupuję i płacę” lub „Kontynuuj do PayPal” Klient będzie miał możliwość wyboru operatora płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez wybranego operatora. Informacje o dostępnych operatorach są na bieżąco podawane na stronie Sklepu.
 13. Płatność za Produkt dokonywana jest przy pomocy operatora płatności – Przelewy 24 – PayPro SA (PayPro), Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 7792369887, KRS: 0000347935 wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014 oraz – TPay – Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, KRS: 0000412357, numer NIP: 777-306-15-79, numer REGON: 300878437 wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. 
 14. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Dietetykiem, płatność może być zrealizowana przelewem bankowym bezpośrednio na konto Dietetyka.
 15. Umowę uważa się za zawartą chwilą przyjęcia Zamówienia przez Dietetyka. Następuje ono w formie przesłania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. W przypadku Zamówienia, które należy opłacić na podstawie faktury wystawionej przez Dietetyka, Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny w pełnej wysokości w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przez Dietetyka. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Umowę uważa się za niezawartą.
 16. Potwierdzenie zawarcia Umowy, jak i potwierdzenie złożonego oświadczenia, o którym mowa w § 12 Regulaminu zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 • 7 Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe
 1. Treści i Usługi cyfrowe oferowane na stronie Sklepu dotyczą treści edukacyjnych związanych z dietetyką, zdrową dietą lub stanowią zindywidualizowane treści zdrowotno-profilaktyczne. W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Dietetyk udostępnia Klientowi Treści cyfrowe i/lub Usługi cyfrowe zgodnie z Zamówieniem Klienta.
 2. Realizacja Zamówienia oznacza, że Dietetyk dostarcza Klientowi dane umożliwiające dostęp do treści zgodnych z Zamówieniem Klienta. Dane te są udostępniane na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia
 3. Ze względu na rodzaj i czas trwania Usług cyfrowych lub Treści cyfrowych poszczególne warianty Treści lub Usług cyfrowych mogą różnić się swoim zakresem oraz poziomem dostępów do materiałów.
 4. Wszystkie Usługi cyfrowe i Treści cyfrowe prezentowane są na stronie Sklepu. Dostęp do zawartości Zamówienia zostanie przyznany Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że inaczej wskazano w opisie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 5. Z chwilą uzyskania dostępu do zamówionej Treści lub Usługi cyfrowej, w szczególności poprzez przesłanie linka do ściągnięcia materiałów, przedmiot Umowy uważa się za dostarczony w całości Klientowi.
 6. W opisie Treści lub Usługi cyfrowej Dietetyk może określić inny termin dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej. W przypadku Usług cyfrowych termin dostarczenia może być w szczególności ustalony przez dokonanie przez Klienta konkretnej daty w Kalendarzu. W takim przypadku Klienta obowiązuje termin wskazany przez Dietetyka na stronie Sklepu lub wskazany przez Klienta w Kalendarzu.
 • 8 Konsultacja dietetyczna
 1. W ramach Sklepu, Klient ma możliwość złożenia Zamówienia w szczególności na następujące Konsultacje dietetyczne:
  1. Konsultacja indywidualna z zaleceniami w PDF,
  2. Konsultacja indywidualna bez zaleceń w PDF,
  3. Konsultacja indywidualna + 7 dni,
  4. Konsultacja kontrolna,
  5. Kompleksowa współpraca 1 miesiące,
  6. Kompleksowa współpraca 2 miesiące,
  7. Przedłużenie współpracy.
 2. W drodze wcześniejszych ustaleń z Dietetykiem, Klient ma możliwość złożenia Zamówienia na inną niż powyżej wyróżnioną Konsultację dietetyczną.
 3. Szczegółowy zakres konkretnego rodzaju Konsultacji dietetycznej, jak i ogólne zasady współpracy Klienta z Dietetykiem zostały określone w opisie poszczególnych usług dostępnych na stronie akademiasprawadladietetyka.pl.
 4. Cena za Konsultację dietetyczną nie obejmuje kosztów zalecanych przez Dietetyka badań.
 5. Klient po zawarciu Umowy do końca następnego Dnia roboczego otrzymuje na podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail instrukcje przygotowania do spotkania, a także szczegółowe informacje, które należy dostarczyć Dietetykowi 5 dni roboczych przed ustalonym terminem konsultacji (w tym np. wywiad żywieniowy i  zalecone przez dietetyka badania). W celu wyjaśnienia wątpliwości odnośnie przesłanych przez Dietetyka instrukcji i informacji, należy kontaktować się drogą mailową.
 6. Dietetyk może zlecić dodatkowe badania w celu dokonania dokładnej analizy stanu zdrowia i w sytuacji podejrzenia chorób w związku z dolegliwościami prezentowanymi przez Klienta. Może się to wiązać z dodatkowymi kosztami, których wysokość jest zależna od przypadku i które Klient musi ponieść samodzielnie.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, że niedostarczenie informacji w terminie wskazanym w ust. 5 i 6 powyżej może wpłynąć negatywnie na jakość usług. Chcąc uniknąć takiej sytuacji w przypadku spóźnionego dostarczenia informacji lub w ogóle ich braku, Dietetyk może zaproponować inny termin spotkania. Przewidywane spóźnienia w dostarczeniu informacji należy zgłosić wcześniej na adres e-mail Dietetyka.
 8. Dietetyk nie udziela dodatkowych mailowych konsultacji dietetycznych przed spotkaniem.
 9. Link do spotkania zostanie przesłany na minimum 6 godzin przed godziną planowanego spotkania.
 10. Dietetyk zobowiązuje się do przeprowadzenia spotkania z Klientem w ramach konkretnej Konsultacji dietetycznej w terminie zarezerwowanym przez Klienta w Kalendarzu oraz za pomocą jednego ze środków porozumiewania się na odległość wskazanych w § 3 ust. 1 Regulaminu lub stacjonarnie w miejscu wskazanym przez Dietetyka.
 11. Dietetyk może zmienić termin spotkania, gdy nie będzie się ono mogło odbyć z przyczyn losowych (np. choroba Dietetyka). Klient zostanie o takim przypadku powiadomiony e-mailowo lub telefonicznie. Strony podejmą wspólne starania w celu ustalenia innego dogodnego terminu spotkania. W takim wypadku Klient będzie mógł także zrezygnować z zawartej Umowy.
 12. W razie nieobecności Klienta na spotkaniu w umówionym terminie, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Dietetykiem w celu umówienia nowego, dogodnego dla obu stron terminu spotkania.
 13. Chęć przesunięcia wizyty należy zgłosić najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem spotkania. Przekroczenie tego terminu, co do zasady, skutkuje brakiem możliwości przesunięcia terminu, brakiem zwrotu opłaty za Konsultację dietetyczną oraz uznaniem, że usługa została wykonana w całości.
 14. Spóźnienie się na umówione spotkanie może spowodować, że nie wszystkie jej elementy zostaną spełnione.
 15. W przypadku braku współpracy Klienta z Dietetykiem, w tym w szczególności nie dostarczania Dietetykowi informacji wskazanych w ust. 5 i 6 powyżej, notorycznych i nieuzasadnionych nieobecności Klienta na umówionych terminach spotkań bez wcześniejszego przesunięcia terminu wizyty zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 13 powyżej Dietetyk może wypowiedzieć Umowę, której przedmiotem jest Konsultacja dietetyczna.
 • 9 Szkolenia
 1. W ramach Sklepu, Klient ma możliwość zamówienia Szkolenia.
 2. Dostępność poszczególnych Szkoleń ze względu na ich warsztatowy charakter może być ograniczona do określonej ilości osób. W przypadku maksymalnego zapełnienia grupy Sklep automatycznie zablokuje możliwość dokonania płatności i zawarcia Umowy.
 3. Szczegółowy zakres konkretnego Szkolenia, jak i ogólne zasady współpracy Klienta z Dietetykiem zostały określone w opisie poszczególnych Szkoleń dostępnych na stronie akademiasprawadladietetyka.pl.
 4. Szkolenia odbywają się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wskazanego przez Dietetyka, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu lub w formie stacjonarnej w miejscu wskazanym przez Dietetyka.
 5. Cena za Szkolenie obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, nielimitowany dostęp do nagrania Szkolenia (zgodnie ze specyfikacją w opisie szkolenia dostępną na stronie internetowej akademiasprawadladietetyka.pl).
 6. Klient ma prawo do rezygnacji ze Szkolenia przed terminem spotkania prowadzonym w ramach Szkolenia. Skuteczne odwołanie udziału w Szkoleniu powinno być przesłane w formie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Szkoleniu wysłanego na adres e-mail Dietetyka. Przyjęcie rezygnacji ze Szkolenia jest potwierdzane przez Dietetyka wiadomością e-mail przesłaną na adres e-mail przesłany w Zamówieniu. W przypadku rezygnacji Klient nie jest uprawniony do dostępu do materiałów szkoleniowych, jak i nie otrzymuje dostępu do nagrania ze Szkolenia.
 7. Dietetyk może zmienić termin Szkolenia, gdy liczba osób zarejestrowanych jest mniejsza niż 15 lub, gdy Dietetyk lub inny trener nie będzie w stanie prowadzić zajęć z przyczyn losowych. W przypadku nie wyrażenia zgody na zaproponowany termin Klient ma prawo zrezygnować z Umowy na warunkach określonych w ust. 6 powyżej.
 8. W czasie trwania Szkolenia Klient jest zobowiązany do:
  1. przestrzegania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego,
  2. odnoszenia się z szacunkiem do innych osób biorących udział w Szkoleniu,
  3. nie zakłócania porządku i spokoju w trakcie trwania Szkolenia.
 9. Klient przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania treści Szkolenia osobom trzecim.
 10. Nie przestrzeganie wskazanych w ust. 8 i 9 powyżej zasad może być podstawą do wykluczenia Klienta z udziału w spotkaniu prowadzonym w ramach Szkolenia bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.
 • 10 Odpowiedzialność Dietetyka
 1. Dietetyk posiada odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie dietetyki.
 2. Klient przystępując do współpracy z Dietetykiem oświadcza, że jest świadomy:
  1. że usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji uzyskania założonych i oczekiwanych przez Klienta skutków,
  2. że zatajanie informacji bądź podanie nieprawdziwych informacji na temat swojego stanu zdrowia, stylu życia, przyjmowanych leków czy suplementów może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia,
  3. że niestosowanie się przez niego lub wybiórcze stosowanie się do uzyskanych zaleceń może przynieść negatywny skutek pod kątem stanu zdrowia, a nawet życia
  4. że ryzyko wystąpienia efektów ubocznych jest znikome, jednak Dietetyk nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych przeciwwskazań przy stosowaniu danej suplementacji i sposobu żywienia.
 3. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieodpowiedniego stosowania planu żywieniowego i suplementacji przygotowanej przez Dietetyka lub zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji na temat Klienta, jak i innych niezależnych od Dietetyka okoliczności, w tym wyróżnionych w § 6 ust. 2 powyżej.
 4. Wszystkie informacje, które Dietetyk uzyskuje w trakcie świadczenia usług dla Klienta, objęte są tajemnicą i nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że Klient wyrazi zgodę na bezpłatne rozpowszechnienie określonych informacji w ustalonym przez obie strony Umowy celu i formie (np. posłużenie się przez Dietetyka zanonimizowanymi się wynikami badań na organizowanym szkoleniu, zamieszczenia postu na sowich kanałach społecznościowych z analizą zanonimizowanych badań). 
 • 11 Reklamacje
 1. Dietetyk ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za niezgodność Produktu z Umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Usługi cyfrowej, Treści cyfrowej lub innej usługi z Umową w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta regulują przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Uprawnienia z tytułu niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z Umową w niniejszym paragrafie dotyczą wyłącznie Klientów Sklepu będących Konsumentami.
 3. W zakresie niezgodności z Umową Przedsiębiorcom na prawach konsumenta przysługują prawa z art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385(5), art. 556(4) w zw. z 558 § 1 zdanie drugie, art. 556(5) Kodeksu cywilnego.
 4. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.
 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową Klient powinien skontaktować się z Dietetykiem wskazując jednocześnie swoje roszczenie i rodzaj niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową.
 6. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności z umową oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 7. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową Konsument może żądać doprowadzenia do zgodności z Umową.
 8. Dietetyk może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową we wskazany sposób jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów dla Dietetyka.
 9. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się̨ wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową oraz wartość Treści lub Usługi cyfrowej zgodnych z Umową.
 10. Dietetyk doprowadza Treść lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym terminie  od chwili, w której Dietetyk został poinformowany o braku zgodności z Umową i bez nadmiernych niezgodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Dietetyk.
 11. Jeżeli Treść lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może złożyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. Doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2. Dietetyk nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową;
  3. Brak zgodności z Umową występuję nadal, mimo, że Dietetyk próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową;
  4. Z oświadczenia Dietetyka lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niegodności dla Konsumenta.
 12. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od zgłoszenia Reklamacji.
 13. Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową wystosował odpowiednie żądania do Dietetyka, a Dietetyk nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 14. Dietetyk odpowiada za brak zgodności z umową Treści lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia.
 15. Dietetyk nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową, jeżeli ten brak podstępnie zataił.
 16. Domniemanie wskazane w ust. 11 nie ma zastosowania, jeżeli:
  1. Środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Dietetyk poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;
  2. Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z Dietetykiem, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

 

 • 12 Prawo odstąpienia od Umowy
 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy z zastrzeżeniem zdarzeń wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w tym w szczególności tych wskazanych poniżej.
 2. Jeśli w toku zakupu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie Umowy i dostarczenie mu Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, traci on prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Dietetykiem.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta także wówczas, jeśli przedmiotem Umowy jest świadczenie usług, za które Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta są zobowiązani do zapłaty ceny, jeżeli zostali oni poinformowani i przyjęli do wiadomości przed rozpoczęciem świadczenia, że utracą prawo odstąpienia od Umowy i jeżeli Dietetyk wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą. W przypadku wykonania części świadczenia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty za świadczenia spełnione do momentu odstąpienia od umowy zgodnie z art. 35 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Działalnie Sklepu opiera się na dostarczaniu Klientowi Treści lub Usług cyfrowych. W związku z tym rozpoczęcie korzystania z Treści lub Usługi cyfrowej przed upływem 14 dni od dnia dokonania zakupu powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy.
 5. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez poinformowanie Dietetyka o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Złożenie oświadczenia polega na wysłaniu informacji Dietetykowi o wykonaniu przysługującego mu prawa. Oświadczenie to może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Klient może w szczególności skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, dostępnego poniżej Regulaminu.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Dietetyk zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 9. Reklamację/odstąpienie od umowy należy składać mailowo na adres: akademia.sprawadladietetyka@gmail.com
 • 13 Prawa własności intelektualnej
 1. E-booki, nagrania Szkoleń, plany dietetyczne i inne treści prezentowane w Sklepie (Treści cyfrowe) stanowią utwór w rozumieniu art. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz treść cyfrową w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Klient zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszej licencji udzielanej na dostępne w ramach Sklepu Treści cyfrowe. Dietetyk może ustalić odrębne zasady licencji dla poszczególnych Treści cyfrowych zamieszczając stosowny zapis w opisie danej treści
 3. Klient ma prawo korzystać z Treści cyfrowych wyłącznie na własny użytek w zakresie określonym Regulaminem, udzieloną licencją oraz przepisami o ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna, bez prawa sublicencjonowania i nieograniczona terytorialnie licencja na korzystanie z Treści cyfrowych. Licencja zostaje zawarta na czas 5 lat, przy czym po upływie tego okresu w sposób automatyczny (bez potrzeby zawierania odrębnej umowy licencyjnej) zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
 5. Licencja na Treści cyfrowe, o których mowa w ust. 4, jak i na wszelkie inne Treści cyfrowe udostępnione nieodpłatnie w ramach Sklepu zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji:
  1. Wielokrotnego pobrania Treści cyfrowej i jej zapisu techniką cyfrową w pamięci urządzenia;
  2. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Treści cyfrowej w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Treści cyfrowej jest niezbędne jest jego zwielokrotnienie;
  3. trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Treści cyfrowej techniką cyfrową.
 6. Licencja udzielona Klientowi nie upoważnia go w szczególności do:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Treści cyfrowych w całości lub w części, w celu innym niż zwielokrotnienie na własny użytek,
  2. wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości Treści cyfrowej w dostępnych na stronie Sklepu,
  3. odpłatnego rozpowszechniania Treści cyfrowych, dostępnych na stronie Sklepu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  4. nieodpłatnego rozpowszechniania Treści cyfrowych, dostępnych na stronie Sklepu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
 7. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami licencji. Dokonując akceptacji Regulaminu Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia licencji. Powyższe dotyczy także szczegółowych warunków licencji, jeśli zaprezentowano je odrębnie w opisie Treści cyfrowej, w szczególności podczas składania Zamówienia przez Klienta.
 8. W przypadku wykrycia przez Dietetyka działań Klienta lub osób trzecich działających na zlecenie lub w porozumieniu z Klientem naruszających prawa autorskie do Treści cyfrowych, Dietetyk może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.
 • 14 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców
 1. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta Dietetykowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w takim wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Dietetyka.
 2. Odpowiedzialność Dietetyka w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny, przy czym Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Dietetykiem, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Dietetyka
 • 15 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Dietetyk wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania mediacyjnego
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Dietetykiem,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.¶
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 5. Reklamację/odstąpienie od umowy należy składać mailowo na adres: akademia.sprawadladietetyka@gmail.com
 • 16 Postanowienia końcowe
 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Dietetyka jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże konieczne do korzystania z określonych Usług Elektronicznych i Zawarcia Umowy.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://akademiasprawadladietetyka.pl/polityka-prywatnosci/
 • 17 Postanowienia końcowe
 1. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz przekazaniem aktywnego linku do treści niniejszego Regulaminu.
 2. Dowód dokonania zakupu przez Klienta Sklepu zostanie przekazany za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 3. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie internetowej Sklepu.
 4. Dietetyk może wprowadzać zmiany w tym Regulaminie z ważnych przyczyn, w tym, jeżeli zmienią się warunki zawarcia Umowy, przy zmianie obowiązujących przepisów, przy wprowadzeniu nowych Treści lub Usług cyfrowych, a także przy zmianie rozwiązań informatycznych. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.01.2024.
 5. Regulamin podlega prawu polskiemu, ponadto sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Dietetyk zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

WZÓR  FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY- należy przesłać go na adres mailowy: akademia.sprawadladietetyka@gmail.com

Usługodawca: […]

Oświadczam, że odstępuję od Umowy następujących Treści cyfrowej, Usług cyfrowych lub usług

Nazwa Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub usługi: […]

Cena brutto: […]

DANE IDENTYFIKUJĄCE:

Imię i nazwisko: […]

Data zawarcia Umowy: […]

Zwrotu płatności  proszę dokonać: przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez przy zakupie / na rachunek bankowy o następującym numerze: […].

 _________________________________

podpis oraz data

Scroll to Top