0

Polityka Prywatności

 1. Definicje.

Administrator-AKADEMIA SPRAWA DLA DIETETYKA SPÓŁKA CYWILNA, NIP 8961634402, REGON 527510807, ULICA MODRZEWIOWA 31 BIELANY WROCŁAWSKIE 55-040 
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem:
www.akademiasprawadladietetyka.pl.
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku
usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 1. Przetwarzanie danych.

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane
w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług. Poniżej zostały opisane
szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas
korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych.

Dane osobowe wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne
identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies), przetwarzane są
przez Administratora: i. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana
Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, a obsługi zapytań
Użytkownika, w przypadku świadczenia usług konsultacji dietetycznych
może dochodzić do przetwarzania danych wrażliwych- zdrowotnych.
Klient za każdym razem zostanie przed udostępnieniem danych
wrażliwych poinformowany o tym – wówczas podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art.
6 ust. 1 lit b RODO);
ii. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną
przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f
RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i
świadczonych usług;
iii. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony
przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego
praw; Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach
systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania
chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących
systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w
logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem
usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na

potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem,
a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania
jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Newsletter.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań
marketingowych, które mogą polegać na przesyłaniu Użytkownikowi treści marketingowych
odpowiadających jego zainteresowaniom (newsletter);
W tym celu po uprzedniej zgodzie wyrażonej przez użytkownika dane osobowe Użytkownika
podane w Serwisie takie jak imię i adres email, zostaną przekazane do partnera Administratora w
celu przesłania wiadomości mailowej zawierającej treści interesujące Użytkownika.
Administrator nie podejmuje decyzji automatycznych w stosunku do Użytkownika oraz dane
osobowe Użytkownika nie podlegają profilowaniu.

 1. Pliki cookies.

Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie
Czytelnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Są to krótkie informacje
tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika.
Mogą być one odczytywane przez Administratora, a także przez systemy należące do innych
podmiotów, z których usług korzysta (takich jak Google). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę
strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać na stronie
www.allaboutcookies.org.
Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji
zebranych od Czytelnika. Serwis wykorzystuje cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co
umożliwia korzystanie z funkcji serwisu. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Czytelnika ani żadnych informacji
poufnych z jego komputera.
Cookies stosowane są do następujących celów: zachowanie bezpieczeństwa usług i zapobiegania
oszustwom, ułatwienia wydajności strony, rejestracja wizyt do celów marketingowych i
statystycznych, korzystanie z funkcji społecznościowych, wspieranie personalizacji stron
internetowych (np. zapisywania ustawień języka). Pliki cookies mogą być również
wykorzystywane i zamieszczane przez współpracujących z Administratorem partnerów –
podlegają wówczas politykom cookie lub politykom prywatności zamieszczających je
podmiotów.
Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania w celu marketingu z narzędzia Google Tag
Manager. Wiąże się to z wykorzystywaniem cookies firmy Google, na przykład kodów Google
Ads.
Zakres oraz cel gromadzenia danych, oraz droga kontaktu i realizacji praw czy dokonania
ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności
poszczególnych usługodawców.
Zwyczajowo przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookiesw
urządzeniu. Administrator informuje, że można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej

— całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o
każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu.
W przypadku stosowania Google Chrome, instrukcja znajduje się tutaj –
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
W przypadku stosowania Mozilla Firefox, instrukcja znajduje się tutaj –
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
W przypadku stosowania Safari, instrukcja znajduje się tutaj –
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL
W przypadku stosowania Microsoft Edge, instrukcja znajduje się tutaj –
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/devtools-guide/debugger/cookies
W przypadku stosowania Internet Explorer, Administrator sugeruje zmianę narzędzia na któreś z
powyższych, a ponadto instrukcja znajduje się tutaj – https://support.microsoft.com/en-
us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Administrator czuje się w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików
cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetoweji ograniczenie jej
funkcjonalności.

 1. Przetwarzanie danych Użytkownika.

W ramach EOG.
W ramach Serwisu, dane Użytkownika są przetwarzane przez podmioty współpracujące z
Administratorem, które zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE zobowiązane są do przestrzegania analogicznych do zawartych
w Polityce wysokich standardów prywatności.
b. Poza EOG:
W związku z tym, że niektóre podmioty współpracujące z Administratorem mają siedziby poza
Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie.
Administrator zapewnia, że podmioty zobowiązały się do zapewnienia odpowiedniej ochrony
danych osobowych.
Dla Google Inc. Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej
informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem
www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Ponadto korzystając z poniższego linku:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej
przez Google Analytics .
Dla Facebook Inc. –Zbierane dane co do zasady uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby,
a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem
https://developers.facebook.com/docs/privacy/
Tym samym powyższe firmy gwarantują przestrzeganie standardów w zakresie ochrony danych
osobowych, a korzystanie przez Administratora z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych jest zgodne z prawem.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych.

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu
przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub
realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania
danych jest uzasadniony interes Administratora.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym
czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie
okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 1. Uprawnienia użytkownika.

Użytkownikowi przysługuje prawo:
a. dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
b. usunięcia danych,
c. ograniczenia przetwarzania,
d. prawo do przenoszenia danych,
e. prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
f. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać
w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem.
Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów
marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem
Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika –w innych
przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora
(np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

 1. Odbiorcy danych.

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom,w tym w
szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, agencje
marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z
Administratorem.
W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym
podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika
właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji,
opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego
prawa.

 1. Kontakt.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail:
akademia.sprawadladietetyka@gmail.com 

 1. Zmiany Polityki Prywatności.

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki
została przyjęta i obowiązuje od 25.10.2021.

Scroll to Top